Candidatures a ser seu del 29è Congrés de Fires de Catalunya

La FEFIC obre termini per presentar candidatura per acollir el 29è Congrés de Fires de Catalunya

Des de la Federació de Fires de Catalunya obrim el termini per presentar candidatures per acollir la propera edició del nostre Congrés anual, en aquest cas, la 29à edició que se celebrarà el mes de juny de 2022.

El passat mes de novembre de 2021 vam celebrar la 28à edició a la Seu d’Urgell amb un format innovador, incloent activitats de gamificació i buscant la participació activa i implicació de tots els assistents. Aquesta aposta pel un format més pràctic i experiencial va generar un alt nivell de satisfacció dels participants i, enguany, volem continuar amb la mateixa línia d’organització.

Tot Organisme, Institució, Entitat o Empresa que presenti candidatura per a la celebració del Congrés de Fires de Catalunya, haurà de complir i garantir els següents requisits i condicions:

Requisits del candidat:

 • Ser organitzador oficial de fires i ser membre de la Federació de Fires de Catalunua.
 • Presentar, com a màxim l’11 de febrer, la candidatura a la ser la seu del Congrés acompanyada per una Memòria informativa en la que es recullin els continguts dels diferents apartats recollits en l’apartat 2 d’aquest Plec de Condicions.

Requisits de la candidatura:

El candidat posarà a disposició, cedirà o proveirà, segons s’escaigui, determinats espais, instal·lacions, serveis i personal per tal de garantir la correcta organització del Congrés de Fires de Catalunya per al que presenti la seva candidatura.

a. Espais i Infrastructura

El candidat cedirà o proveirà, sense cost per a la FEFIC, els espais necessaris per al desenvolupament del Congrés (sales, despatxos, espais comuns i per pauses cafè, etc.) i, especialment:

 • Una sala de conferències amb capacitat mínima de 100 persones, dotada del mobiliari i dels mitjans audiovisuals i informàtics necessaris pel desenvolupament dels actes que en ella s’hi hagin de dur a terme. Aquesta sala podrà ser modulable per tal de formar grups de treball diferenciats.
 • Sis sales o espais de capacitat aproximada per a 20 persones cadascuna, dotadas del mobiliari i dels mitjans audiovisuals i informàtics necessaris pel desenvolupament de les activitats que en elles s’hi hagin de dur a terme.
 • Una sala o espai on poder desenvolupar tota l’organització i control del congrés, on hi tingui cabuda la secreratia tècnica, premsa, recepció d’autoritats i ponents.
 • Un espai per a la recepció i acreditació dels congressistes.
 • Un espai per exposició de proveïdors firals i la realització del coffe i dinar del primer dia.

Tots els espais es posaran a disposició durant la celebració del Congrés i els períodes anterior i posterior necessaris per al seu muntatge i desmuntatge, emmagatzematge de materials a utilitzar, etc.

Tots els espais disposaran de connexió a Internet, calefacció o condicionament d’aire necessaris per a la celebració del Congrés.

b. Servei i Personal

El candidat, per a la celebració del Congrés i sense cost per a la FEFIC,

 • Col·laborarà i facilitarà a la secretaria tècnica de la Fefic, les diferents opcions per a la contractació dels serveis necessaris pel desenvolupament del Congrés (serveis audiovisuals, disseny, restauració, personal de suport, senyalèctica).
 • Col·laborarà en facilitar el contacte amb el servei hoteler local o molt proper a la zona de celebració del Congrés i assistirà a la Fefic en les negociacions de les condicions econòmiques i logístiques.
 • Col·laborarà amb el cap de premsa de Fefic, en la preparació de la roda de premsa i presentació del Congrés a la seu.
 • Proveirà del servei de desplaçament dels congressistes entre els allotjaments i la seu sempre que el desenvolupament del programa del Congrés així ho requereixi.
 • Proveirà de l’activitat turística que potenciï l’intercanvi i la relació entre els participants al Congrés i el millor coneixement de les particularitats de la població seu del Congrés.
 • Proveirà de l’espai per la celebració del sopar del primer dia als congressistes així com del servei de restauració del mateix.

Presentació de la candidatura i elecció de la seu

La Candidatura per a ser la seu de la celebració del Congrés de Fires de Catalunya haurà de ser presentada a secretaria per escrit com a màxim l’11 de febrer.

L’elecció, d’acord als estatuts, anirà a càrrec de la Junta Directiva de la Federació de Fires de Catalunya. El compromís adquirit per la nova seu serà efectiu a partir de la seva aprovació per la Junta Directiva.

La Junta Directiva de la FEFIC nomenarà un Comitè Organitzador que serà l’intermediari entre la seu i la Junta Directiva de la FEFIC.

En cas de presentar-se més d’una candidatura es valoraran aspectes com l’alternança territorial de la seu del Congrés, infrastructura i logística de la seu, haver-ho sol·licitat en edicions anteriores o la no repetició de seu, la presentació d’un programa pels congressistes amb contingut d’oci i turisme de la zona i les diferents propostes (tastos de productes, visites a espais singulars…), així com qualsevol altre aspecte que millori els continguts de les condicions.

 

🔹Descarrega-ho en format PDF: Plec de Condicions 2022

🔹Mira el recull d’imatges i vídeo de la passada edició: 28è Congrés de Fires de Catalunya.

🔹I si encara no ho ets, fes-te’n soci de la Fefic!