ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ DE FIRES DE CATALUNYA

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Naturalesa i àmbit.

La Federació de Fires de Catalunya (FEFIC) és una organització sense afany de lucre, de caràcter federatiu, l’àmbit de la qual es circumscriu al territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya, per a la coordinació, representació, gestió, defensa i foment dels interessos generals dels certàmens firals i en particular d’aquells que promouen i/o organitzen els seus associats.

En alguns casos, i estudiades les circumstàncies que hi concorrin, es pot ampliar l’àmbit geogràfic de la Federació a aquelles entitats o organitzadors firals que, més enllà dels límits autonòmics, tinguin un àmbit d’influència en determinades comarques de Catalunya.

La Federació és independent de l’Administració, de les organitzacions de treballadors, dels partits polítics, es va constituir a l’empara de la Llei 19/1977, d’1 d’abril, que regula el dret d’associació sindical, i es regeix en l’actualitat per la Llei del Parlament de Catalunya 7/1997, de 18 de juny, d’associacions i per la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, a la que els presents Estatuts s’adapten.

Podeu descarregar els documents complets als següents enllaços: