Ja han sortit les convocatòries per presentar la documentació per tal d’accedir a les subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda.

Annex2: Programes

1.Suport a les entitats representatives dels sector comerç.

  1. Suport a la professionalització del món associatiu.
  2. Suport a la millora de la competitivitat dels mercats municipals i dels mercats de venda no sedentària.
  3. Suport a la participació de les empreses de comerç en fires sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional.
  4. Suport en el procés de transformació digital de les empreses.
  5. Suport a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments i la instal·lació de sistemes “Click&Collect”
  6. Programa per a la internacionalització de la moda.
  7. Programa per a la internacionalització de l’artesania.
  8. Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans.

10.Programa per a la millora de la gestió de l’empresa artesana.

11.Programa per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania

Els programes 4 i 11, son especialment del vostre interès.

Base 5. Actuacions i despeses subvencionables:

Les despeses subvencionables es detallen en el desenvolupament de cada programa que figuren a l’Annex 2 de la Resolució.

Base 6. Sol·licituds i documentació:

6.1. Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

6.2 Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html.

Els ens públics beneficiaris del programa 11 han de presentar les seves sol·licituds mitjançant la plataforma de tramitació EACAT.

 Les sol·licituds es poden presentar del 23 d’abril al 23 de maig.